Základní informace o sdružení

Sdružení povodí Sedlnice vzniklo Smlouvou o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 20.10. 2002. Smlouvu uzavřely obce Sedlnice, Závišice, Rybí, Ženklava, Veřovice a město Štramberk. Předmětem činnosti je především revitalizace toku Sedlnice, ochrana životního prostředí, rozvoj přírodního dědictví, ale i podpora rozvoje hospodářské infrastruktury. Důležitou aktivitou sdružení je spolupráce s Povodím Odry právě v oblasti revitalizace toku Sedlnice zaměřená na její protipovodňovou funkci.

Sdružení povodí Sedlnice

Sídlo: Závišice 115, 742 21

Datum registrace: 7. 12. 1999

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí 

IČ: 70237093                                                                              


Členové:
 • obec Rybí
 • obec Sedlnice
 • město Štramberk
 • obec Veřovice
 • obec Závišice
 • obec Ženklava                      

Orgány, kterými sdružení jedná:

Předseda
Místopředseda

Předseda:

Marie Janečková, starostka obce Rybí, od 21.12.2018

Místopředseda:

Bc. Vojtěch Rýdel, starosta obce Ženklava, od 21.12.2018

Způsob jednání svazku:

Předseda je statutárním orgánem svazku. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění starostů a jedná navenek jeho jménem.

Místopředseda svazku plní funkce předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných případech pouze na základě pověření předsedy svazku.

Osoby oprávněné podepisovat za svazek se podepisují tak, že k názvu svazku připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením zastávané funkce.Předmět činnosti:

 • Revitalizace toku Sedlnice
 • Rozvoj malého a středního podnikání, podpora zemědělských aktivit
 • Vytváření nových pracovních míst, řešení nezaměstnanosti
 • Podpora hospodářské infrastruktury (doprava, telekomunikace, odpadové hospodářství apod.), zajištění dopravní obslužnosti
 • Sociální rozvoj obcí
 • Ochrana životního prostředí, rozvoj přírodního dědictví
 • Rozvoj kulturních hodnot, obnova historických budov a tradic
 • Rozvoj cestovního ruchu, cyklotrasy
 • Mezinárodní spolupráce, výměna zkušeností
 • Propagace sdružení a jeho zájmového území
 • V případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy, havárie, přírodní katastrofy), apod. si budou členové sdružení poskytovat nezbytnou, rychlou a účinnou pomoc
 • Takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku jako celku. Pro naznačení akce a aktivity jmenuje shromáždění starostů odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací, účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.
 • Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem